Cudzoziemcy

Liczba odwiedzających: 2652

Jeśli posiadasz:

  • status uchodźcy
  • ochronę uzupełniającą
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim możesz uzyskać:

  • pomoc w ramach indywidualnego programu integracji (IPI) – wniosek w sprawie należy złożyć maksymalnie w terminie 60 dni od otrzymania decyzji w sprawie nadania ochrony międzynarodowej,
  • wsparcie w integracji ze środowiskiem.