Zadania PCPR

Liczba odwiedzających: 5102

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Działalność PCPR obejmuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej własne i z zakresu administracji rządowej oraz zadania wynikające z innych ustaw.

1. Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez PCPR należy w szczególności:

1) koordynowanie  powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz projektów  po ich  zatwierdzeniu przez  organ powiatu,

2) prowadzenia specjalistycznego poradnictwa,

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej  domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi  dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,  młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających  braki w przystosowaniu się,

5) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy,

6) umieszczanie skierowanych osób do domu pomocy społecznej,

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia-interwencji kryzysowej,

8) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

9) szkolenie i doskonalenie kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

10) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu,

11) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

12) sporządzanie sprawozdawczości z zastosowaniem systemu informatycznego,

13) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

2. Do zadań powiatu  z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PCPR należy w szczególności:

1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

2) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

3) podejmowanie innych działań przewidzianych w odrębnych ustawach.

3. Do zadań z zakresu wspierania  rodziny i systemu  pieczy zastępczej realizowanych przez PCPR należy w szczególności:

1) utworzenie zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, do którego zadań należy w szczególności:

a) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

b) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawania zaświadczeń kwalifikacyjnych, zawierających potwierdzenie szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,

c) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

d) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

e) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,

f) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, przygotowanie rodziny na przyjęcie dziecka,

g) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,

h) współpraca ze środowiskiem lokalnym, sądami, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, kościołami oaz organizacjami społecznymi,

i) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci  oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

j) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,

k) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny tych rodzin,

l) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

m) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz analizy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

n) przygotowywanie sprawozdania z efektów pracy,

o) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

p) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych,

q) opracowanie i realizacja 3 – letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających miedzy innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

2) wyznaczenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

3) wypłacanie świadczeń dla rodzin zastępczych,

4) wydawanie skierowań do placówki opiekuńczo-wychowawczej,

5) pomoc dla osób usamodzielnianych, opuszczających po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą  lub regionalna placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

7) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstaniu zaległości z tytułu nieponoszenia odpłaty przez  rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

4. PCPR realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej  wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w szczególności:

1) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,

2) współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy domowej,

3) współuczestnictwo w opracowaniu i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym, mających na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową,

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą domową miejsc w  ośrodkach wsparcia.

5. Zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

1) Opracowanie i realizacja powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

2) Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.

3) Opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.

4) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

5) Dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Komu pomagamy?

Udzielamy pomocy:

  • dzieciom pozbawionym opieki rodziców,
  • rodzinom znajdującym się w kryzysie,
  • ofiarom przemocy,
  • osobom starszym, przewlekle chorym, wymagającym całodobowej opieki,
  • osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie,
  • uchodźcom i repatriantom,
  • osobom mającym trudności z przystosowaniem się do życia