Informacja podstawowa

Liczba odwiedzających: 3590

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Powiatu Grodziskiego. Utworzone zostało na mocy Uchwały Nr 30/99 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 marca 1999 roku. Ponadto PCPR, na podstawie Zarządzenia Starosty Grodziskiego nr 48/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku, wykonuje od 1 stycznia 2012 roku zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Przedmiotem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest realizacja zadań powiatu z zakresu:

  • pomocy społecznej (zarówno zadań własnych powiatu, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości powiatu),
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
  • przeciwdziałania przemocy domowej,
  • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • ochrony zdrowia psychicznego.