Jak zostać rodziną zastępczą?

Liczba odwiedzających: 2509

ETAP-I  Co musisz wiedzieć - wymagania zawarte w ustawie  ( Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

ETAP-II Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w celu uzyskania informacji jak zostać rodziną zastępczą.

Pracownicy Centrum udzielą szczegółowych informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu telefonicznego celem umówienia się na spotkanie.

ETAP-III Warunki w odniesieniu do kandydatów spokrewnionych z dzieckiem, jak i z nim niespokrewnionych.

O umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej decyduje Sąd po rozpatrzeniu sytuacji opiekuńczej dziecka, na wniosek kandydatów na rodzinę zastępczą lub z urzędu.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;
 2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;
 5. wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;
 6. nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;
 7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;
 8. uzyskały pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów na rodzinę zastępczą;
 9. mają gotowość do współpracy z rodziną biologiczną dziecka, pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sądem i innymi instytucjami. 
 10. nie figurują w rejestrze osób skazanych za przestępstwo na tle seksualnym.  

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka dodatkowo:

 • są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

ETAP-IV Wizyta pracownika Centrum

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, , pracownik Centrum w miejscu zamieszkania kandydatów przeprowadza wywiad środowiskowy badając warunki mieszkaniowe, tryb życia oraz postawy życiowe „rodziców zastępczych”.

ETAP–V Konsultacja z psychologiem i pedagogiem

 • wywiad 
 • testy (sprawdzające motywację i predyspozycje kandydatów na rodziców zastępczych).

ETAP–VI Skierowanie na szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych

Jeśli warunki formalne zostały spełnione kandydaci  zostają skierowani na szkolenie na którym dowiadują się jak radzić sobie z podjętymi obowiązkami.  Szkolenie trwa około 3 miesięcy.  Po ukończeniu szkolenia i przejściu badań psychologicznych kandydaci pozytywnie ocenieni otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne i pisemną opinię.

ETAP–VII Jesteś już rodzicem zastępczym oczekującym na umieszczenie dziecka w rodzinie.

Powodzenia !!!